Заштита од пожара

Заштита од пожара је регулисана кроз Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018)

 

Систем заштите од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, финансирање, организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите од пожара, за спречавање избијања и ширења пожара, откривање и гашење пожара, спасавање људи и имовине, заштиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара, као и за пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром.

 

Субјекти заштите од пожара су државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга правна и физичка лица.

Заштита од пожара остварује се:

1) организовањем и припремањем субјеката заштите од пожара за спровођење заштите од пожара;

2) обезбеђивањем услова за спровођење заштите од пожара;

3) предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и животне средине приликом избијања пожара;

4) надзором над применом мера заштите од пожара.