Приватно обезбеђење

Приватно обезбеђење, у смислу Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018), обухвата пружање услуга, односно вршење послова заштите лица, имовине и пословања физичком и техничком заштитом када ти послови нису у искључивој надлежности државних органа.

 

Као и послове транспорта новца, вредностних и других пошиљки, одржавања реда на јавним скуповима, спортским приредбама и другим местима окупљања грађана (редарска служба),које врше правна лица и предузетници регистровани за ту делатност, као и правна лица и предузетници који су образовали унутрашњи облик организовања обезбеђења за сопствене потребе (самозаштитна делатност).

 

Овим законом је такође регулисана и израда Процне ризика у заштити лица, имовине и пословања и Плана обезбеђења, као и начин техничке заштите обезбеђења лица и имовине техничким средствима и уређајима, њиховим планирањем, пројектовањем, уградњом и одржавањем.

 

Наше привредно друштво има следеће лиценце из домена Приватног обезбеђења:

  1. Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања
  2. Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите
  3. Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извршењем система техничке заштите
  4. Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника